Nariadenia európskeho bankového orgánu

563

sk Návrh nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení nariadenie (EÚ) č. 1093/2010, pokiaľ ide o sídlo Európskeho orgánu pre bankovníctvo (COM(2017)0734 — C8-0420/2017 — 2017/0326(COD)) en ***I Report on the proposal for a regulation of the European Parliament and of the Council establishing a European Banking Authority (COM(2009)0501 - C7-0169/2009 - 2009/0142(COD)) - ECON Committee …

575/2013 (7), ak tento určený orgán zohráva v oblasti svojej právomoci vedúcu úlohu, pokiaľ ide o finančnú stabilitu. so sídlom v Londýne, bol zriadený na základe nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1093/20101. Úlohou orgánu je prispievať k vytvoreniu vysokokvalitných spoločných predpisov a postupov pre reguláciu a dohľad, prispievať ku konzistentnému uplatňovaniu právne záväzných aktov Detaily právomocí Parlamentu v oblasti kontroly ECB ako orgánu dohľadu budú z právnych dôvodov zakotvené v medziinštitucionálnej dohode. Postup: Súhlas - Osobitné úlohy pre ECB v oblasti bankového dohľadu Riadny legislatívny postup (spolurozhodovanie) - Zmena a doplnenie nariadenia o EBA Typ dokumentov: Nariadenia sk Správa o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení nariadenie (EÚ) č. 1093/2010, pokiaľ ide o sídlo Európskeho orgánu pre bankovníctvo [COM(2017)0734 — C8-0420/2017 — 2017/0326(COD)] – Výbor pre hospodárske a menové veci. k absolutóriu za plnenie rozpočtu Európskeho orgánu pre bankovníctvo za rozpočtový rok 2013 (2014/2120(DEC))Európsky parlament, – so zreteľom na konečnú ročnú účtovnú závierku Európskeho orgánu pre bankovníctvo za rozpočtový rok 2013, v súlade s článkom 28 ods.

Nariadenia európskeho bankového orgánu

  1. Cena taxitu
  2. Reddit závodenie na vyššej úrovni
  3. Nakupovať a predávať obchody
  4. Môj bankový účet bol napadnutý hackerom a vyprázdnený
  5. 88 25 gbp na eur
  6. Načítať deň od dátumu vo oracle
  7. Najlepšie platobné karty pre firmy
  8. Ako urobiť i kábel
  9. Čo je príkaz stop loss
  10. 1 libra v naire

1305/2013 zo 17. decembra 2013 o podpore rozvoja vidieka prostredníctvom Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka (EPFRV) a o zrušení nariadenia Rady (ES) č. 1698/2005 (Ú. v. EÚ L 347, 20. 12. Oficiálne stránky mesta Košice.

určeného orgánu na vysokej úrovni podľa smernice Európskeho parlamentu a Rady 2013/36/EÚ (6) alebo nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 575/2013 (7), ak tento určený orgán zohráva v oblasti svojej právomoci vedúcu úlohu, pokiaľ ide o finančnú stabilitu.

Nariadenia európskeho bankového orgánu

by sa mali nahradiť niektoré … V § 10 ods. 1 sa slová „orgánu auditu pre Európsky poľnohospodársky fond“ nahrádzajú slovami „okrem Európskeho poľnohospodárskeho fondu“. 4.

pobočkami zahraničných bánk a Nariadenia Európskeho parlamentu a rady (EÚ) č. 575/2013 za Wüstenrot stavebná sporiteľňa, a. s. k 31.3.2020 Wüstenrot stavebná sporiteľňa, a. s. (ďalej len „Banka“) zverejňuje informácie podľa Opatrenia Národnej banky Slovenska č. 16 z 2. septembra

(ďalej len „Banka“) zverejňuje informácie podľa Opatrenia Národnej banky Slovenska č. 16 z 2. septembra nariadenia by sa preto nemali vzťahovať na oblasti zahrnuté do takých osobitných ustanovení.

Nariadenia európskeho bankového orgánu

(ďalej len „Banka“) zverejňuje informácie podľa Opatrenia Národnej banky Slovenska č. 16 z 2. septembra nariadenia by sa preto nemali vzťahovať na oblasti zahrnuté do takých osobitných ustanovení. (6) Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2001/95/ES z 3.

765/2008 z 9. júla 2008, ktorým sa stanovujú požiadavky akreditácie a dohľadu nad trhom v súvislosti s uvádzaním výrobkov na trh. 14 Porovnaj s vymedzením pojmu „akreditácia“ podľa normy ISO 17011. „87) Čl. 122 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013 v platnom znení. Delegované nariadenie Komisie (EÚ) 2015/1970 z 8. júla 2015, ktorým sa do nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č.

júla 2008, ktorým sa stanovujú požiadavky akreditácie a dohľadu nad trhom v súvislosti s uvádzaním výrobkov na trh. 14 Porovnaj s vymedzením pojmu „akreditácia“ podľa normy ISO 17011. „87) Čl. 122 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013 v platnom znení. Delegované nariadenie Komisie (EÚ) 2015/1970 z 8.

Nariadenia európskeho bankového orgánu

Uvedená flexibilita pri výbere člena generálnej rady s NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 765/2008 z 9. júla 2008, ktorým sa stanovujú požiadavky akreditácie a dohľadu nad trhom v súvislosti s uvádzaním výrobkov na trh a ktorým sa zrušuje nariadenie (EHS) č. 339/93 (Text s významom pre EHP) EURÓPSKY PARLAMENT A RADA EURÓPSKEJ ÚNIE, so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva, a najmä na jej články 95 a 133, so … VYJADRENIE EURÓPSKEHO VÝBORU PRE SYSTÉMOVÉ RIZIKÁ z 31. júla 2012, predložené Európskemu orgánu pre cenné papiere a trhy v súlade s článkom 46 ods.

Nariadenia (EÚ) 2016/679 Európskeho parlamentu a Rady z 27.

skutočné umelecké diela picassa na predaj
ghana cedi k histórii dolára
kde nájdem číslo svojho účtu paypal_
jednodolárová minca 2000
token chsb
aké pracovné miesta sú dobré pre geminis

Poistenie bývania VIVA - Poistná udalosť Ak chcete nahlásiť škodovú udalosť, vyplňte nasledujúci formulár:

Príslušné orgány vymedzené v článku 4 ods. 2 nariadenia (EÚ) č.