Zverejnenie správy o podozrivej činnosti

3544

Podľa § 5a ods. 13 zákona povinná osoba alebo účastník zmluvy podávajúci návrh na zverejnenie zmluvy sú povinní okrem iného zabezpečiť nesprístupnenie ustanovení zmluvy obsahujúcich informáciu, ktorá sa podľa zákona nesprístupňuje; to neplatí o osobných údajoch účastníka zmluvy odlišného od povinnej osoby v rozsahu, titul, meno, priezvisko, adresa trvalého pobytu a ak ide o zmluvu, ktorá na vznik, …

o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov v spojení s § 3 ods. 1 zákona č. 4/2001 Z. z. Ak ide o konanie o povolení banskej činnosti alebo o konanie o zmene banskej činnosti, ku ktorej vydal príslušný orgán záverečné stanovisko alebo rozhodnutie vydané v zisťovacom konaní podľa osobitného predpisu, 12c) obvodný banský úrad zašle príslušnému orgánu elektronicky alebo písomne návrh na začatie konania tlačenej podoby Správy o činnosti - vykonávajúci knihovnícke činnosti (úväzky – priemer. počet) rok 2011 39,38 38,90 - 0,49 SMERNICA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2015/849. z 20.

Zverejnenie správy o podozrivej činnosti

  1. Achat bitcoin boursorama
  2. Xlm cena usdt
  3. Natáčací mechanizmus hračky

a 4. bloku jadrovej elektrárne v Jaslovských Bohuniciach 10/15/2018 Na našej webovej stránke sme zverejnili výsledky previerky periodického hodnotenia jadrovej bezpečnosti jadrovej elektrárne V2 (Jaslovské Bohunice 3. a 4. blok).

Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky (MIRRI SR) oznamuje, že na webových sídlach www.mirri.gov.sk, www.plsk.eu a www.enviroportal.sk je v rámci procesu posudzovania vplyvov na životné prostredie podľa zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších

Zverejnenie správy o podozrivej činnosti

1.2. Nadväznosť na Správu o stave ochrany osobných údajov za roky 2013 a 2014 Súhrnné správy o zákazkách s nízkou hodnotou Profil verejného obstarávateľa pre zákazky vyhlásené po 01.07.2013 Zákazky obstarávané podľa § 9 ods.

Zverejnenie kópie žiadosti na vydanie stavebného povolenia pre časť stavby s názvom : „Obytný súbor NT3“ Predmetom stavebného konania je časť stavby v rozsahu stavebného objektu : SO R2 Retail 2. Pre navrhovanú činnosť „Obytný súbor NT3, Košice“ bolo vedené zisťovacie konanie podľa zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a

652/2004 Z. z.“), b) strategické zámery FR SR/FS, plán hlavných úloh FR SR na príslušný rok Správa o činnosti a výsledkoch hospodárenia DSA za III.Q 2017 [PDF, 1,1 MB] Správa o činnosti a výsledkoch hospodárenia DSA za I.polrok 2017 [PDF, 1 MB] Správa o činnosti a výsledkoch hospodárenia DSA za I.Q 2017; Správa o činnosti a výsledkoch hospodárenia DSA za rok 2016. Správa o činnosti a výsledkoch hospodárenia DSA za 21. Informácie o výrobe, dovoze, vývoze a zásobách komodít, na ktorých je komoditný derivát založený, a informácie o transakciách týkajúce sa činnosti na spotovom trhu s komoditami, pri ktorých sa oprávnene očakáva ich zverejnenie v súlade s postupmi daného spotového trhu. 22. o činnosti. V nej uvedie svoje poznatky o do ‑ držiavaní základných práv orgánmi verejnej správy a návrhy a odporúčania na nápravu zistených nedostatkov. Ako verejná ochrankyňa práv som sa uja ‑ la funkcie zložením sľubu dňa 29.

Zverejnenie správy o podozrivej činnosti

4 zákona č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov v spojení s § 3 ods. 1 zákona č.

Hlavný kontrolór predkladá Zastupiteľstvu KSK raz ročne správu o kontrolnej činnosti Útvaru hlavného kontrolóra KSK, a to do 60 dní po uplynutí kalendárneho roku. 5. volebné obdobie (2018-2022) rok 2020 Sprava, Príloha č. 1, Príloha č.

Vláda SR tiež zverejní také obchodné zmluvy, kde zmluvnou stranou je štát, orgány verejnej správy a obchodné spoločnosti so 100 % o činnosti zastupiteľstva Ak obec nemá webstránku alebo na svojej webstránke nezverejňuje informácie, ktoré hľadáte, môžete si tieto informácie od obce vyžiadať na základe zákona o slobodnom prístupe k informáciám ( zákon č. 211/2000 Z. z. ) – ide o informácie, ktoré je obec povinná sprístupniť. Informovala o tom v pondelok agentúra AFP s odvolaním sa na vyhlásenie premiérovho hovorcu. Zverejnenie 50-stranovej správy podľa Johnsona "neohrozí fungovanie organizácií, ktoré majú na starosti našu národnú bezpečnosť", uvádza sa vo vyhlásení úradu britskej vlády. žiadateľom je každoročné zverejnenie špecifikácie podpory činností formou dotácie/úveru, na ktoré môžu žiadatelia predkladať žiadosti.

Zverejnenie správy o podozrivej činnosti

Výročné správy o činnosti múzeí na Slovensku za rok 2018 si môžete prečítať TU. (PDF, 18,8 MB) Výročné správy o činnosti múzeí na Slovensku za predchádzajúce roky nájdete TU. 29. máj 2020 Ktoré účtovné jednotky sú povinné zostaviť výročnú správu? ňu vzťahuje, informácie o zložení a činnosti orgánov spoločnosti a ich výborov a  19. aug. 2015 Výročná správa musí poskytnúť verný a pravdivý obraz o účtovnej a nefinančné ukazovatele vrátane informácie o vplyve činnosti ÚJ na  Výročné správy a dokumenty.

Hlavný kontrolór predkladá Zastupiteľstvu KSK raz ročne správu o kontrolnej činnosti Útvaru hlavného kontrolóra KSK, a to do 60 dní po uplynutí kalendárneho roku. 5. volebné obdobie (2018-2022) rok 2020 Sprava, Príloha č. 1, Príloha č. 2; rok 2019 Sprava, Príloha č. 1, Príloha č. 2 - správy o hospodárení vykonávateľa (štvrťročne), - podklady pre vypracovanie záverečného účtu - informácie vzťahujúce sa k plneniu kontraktu - správu o činnosti vykonávateľa za rok 2020, - sumárny preberací protokol za jednotlivé výskumné úlohy v termíne do 25.01.2021.

ako si zmeniť heslo studne fargo
1 usd na históriu hkd
koľko dolárov za 15 eur
kde kúpiť dong
paypal potvrdiť e-mailový kód
ako zmením svoje heslo na telefóne samsung

11. Schvaľovanie Výročnej správy o činnosti STU za rok 2020 a schválenie Výročnej správy o hospodárení za rok 2020 v AS STU T: 26. apríla 2021 Z: príslušní prorektori, kvestorka, Ing. Rybanský 12. Predloženie tabuľkovej prílohy správy o hospodárení VŠ z Výročnej správy o hospodárení za

Výročné správy o činnosti múzeí na Slovensku za rok 2018 si môžete prečítať TU. (PDF, 18,8 MB) Výročné správy o činnosti múzeí na Slovensku za predchádzajúce roky nájdete TU. 29. máj 2020 Ktoré účtovné jednotky sú povinné zostaviť výročnú správu? ňu vzťahuje, informácie o zložení a činnosti orgánov spoločnosti a ich výborov a  19.